Name : Pushplata Yadav (B.Sc.I year Botany)
Stream : B.Sc , Marks : 86.6 %
UGName : Megha Verma ( B.Sc. I year Botany)
Stream : B.Sc , Marks : 85 %
UGName : Sarita Bishi( B.Sc. II year Botany)
Stream : B.Sc , Marks : 86.8 %
UGName : Shrija Gupta (B.Sc. III year Botany)
Stream : B.Sc , Marks : 77.9 %
UGName : Pranjali Yadav (B.A II year)
Stream : B.A , Marks : 77.6 %
UGName : Awantika Iyengar (B.A. II year)
Stream : B.A , Marks : 77 %
UGName : Anshumala Lakra (B.Sc. I year Home Science)
Stream : B.Sc , Marks : 80.8 %
UGName : Mousami Dewivedi (B.Sc.I year Home Science)
Stream : B.Sc , Marks : 80.8 %
UGName : Eleen Ekka (B.Sc. I year Home Science )
Stream : B.Sc , Marks : 80 %
UGName : Usha Tigga (B.Sc. II year Home Science)
Stream : B.Sc , Marks : 80.5 %
UGName : Sadhna Xalxo (B.Sc. III year Home Science)
Stream : B.Sc , Marks : 74.2 %
UGName : Jagdambe ( B.Sc. III year Home Science)
Stream : B.Sc , Marks : 73.9 %
UG